เพลง ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา - ขับร้องโดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 📌1 4 พ. ค. 2 5 6 6 วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ส. ส. 2 5 6 6 เ ลื อ ก ค น ดี เ ข้ า ส ภ า เ ลื อ ก ค น ที่ รั ก เ ลื อ ก พ ร ร ค ที่ ใ ช่
สถานี : สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHz
17/04/2566 การดู 0 ครั้ง
🎶 เพลง ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา🎵
🎤 ขับร้องโดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร🎙️
#กกต
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
#ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา
#เลือกตั้ง
#เลือกตั้งสส2566
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

ภาพกิจกรรมบึงกาฬ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government