🔴 | รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

▪️▪️นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐบมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นับเป็นเวทีที่มีคุณค่า เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การวางแผน ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ และทักษะ เวทีนี้เป็นโอกาสอันดีที่น้อง ๆ จะได้กล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล คิดเป็น ทำเป็น และ แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งดิฉันสังเกตเห็นถึงความสนใจเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ของน้อง ๆ นักศึกษาอาชีวศึกษา นับว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดคุณค่า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่า และมีส่วนสนับสนุน ผลักดันระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโต เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

▪️▪️ขณะที่ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากคณะกรรมการได้วิเคราะห์และสรุปผลการนำนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ชุมชน และสังคม โดยวิเคราะห์สรุปผล ถอดบทเรียน และเพื่อประมวลผลองค์ความรู้สู่การพลิกโฉมภาพลักษณ์ สร้างโมเดล (Best practice) สกัดองค์ความรู้จากการลงมือทำ สู่การขยายผลตอบโจทย์ประเทศในมิติต่างๆ พร้อมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 มีผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 30 รางวัล แบ่งสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

📌ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงานเครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยําสูงระบบอัตโนมติ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน Thai-Aus Green House วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

▪️รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน รถตัดหญ้าตีนตะขาบบังคับด้วยสัญญาณวิทยุ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน มินิสมาร์ทฟาร์มกบ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

และ Honor Awards ผลงาน เครื่องผสมเกสรดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

📌ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงาน มิเตอร์ ไอโอที วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ระบบช่วยเตือนระวังผู้ติดอยู่ภายในรถ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

▪️รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน สัญญาณไฟจราจรที่คับขัน วิทยาลัยเทคนิคระนอง

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน ชุดรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องอัจฉริยะ Smart Camera Security Kit วิทยาลัยการอาชีพสตึก

และ Honor Awards ผลงาน มิเตอร์ ไอโอที วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

📌ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงาน เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างระบบภายในเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวาล์วน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

▪️รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน เตาประหยัดพลังงานปลอดสารพิษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน เรือ EV รุ่น ECO – SHIP วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

และ Honor Awards ผลงาน เครื่องคั่วกาแฟด้วยโอ่งดินพลังงานร่วมชนิดไร้ควัน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

📌ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงาน นาซิดาแฆ รองแง็ง บาร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน เครื่องดื่มฟังก์ชันชนิดผง อ้อยฟู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

▪️รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ไข่ปลาแซลมอนเทียม วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเส้นไข่ขาวจากไข่เค็มดิบไชยาพร้อมน้ำยาปู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

และ Honor Awards ผลงาน ยอหยา สควีซ (สังขยาใบยอ) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

📌ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE)

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงาน เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด DTEC วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน เครื่องกายภาพบําบัดขาแสดงผลการนับด้วยระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

▪️รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน เครื่องช่วยสื่อสารสําหรับผู้ป่วยติดเตียง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

และ Honor Awards ผลงาน Lokomat เครื่องฝึกเดินสําหรับผู้ป่วย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

📌ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

▪️รางวัลชนะเลิศ ผลงาน แว๊กซ์กําจัดขนอโลเวล่าพลัส วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

▪️รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางธรรมชาติจากน้ำนมข้าว สารสกัดรังไหม และสารสกัดจากเปลือกกล้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

▪️รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน แว็กซ์ สตริปส์ นาโนเจล จากกากน้ำตาลโตนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

▪️รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน กล่องกันลืม (SmartBox) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

และ Honor Awards ผลงาน ผลิตภัณฑ์จับยึดแคล้มก้ามปู PVC วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

📌รางวัลการเขียนโปรแกรมด้วย PLC ควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

▪️รางวัลชนะเลิศทีม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

▪️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ทีมที่ 1

▪️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

▪️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

📋ภาพ/ ข่าว: fanpage ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong/

www.edunewssiam.com/th/articles/274488-ประกาศ-30-ผลงาน-“ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”-การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่-ระดับชาติ-ปีการศึกษา-2565

📝เรียบเรียง สวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar