🔴 I กองทัพภาคที่2 ส่งมอบฝายชะลอน้ำแก้ภัยแล้งช่วยน้ำท่วม ที่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

▪️▪️พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานส่งมอบฝายชะลอน้ำห้วยคลองเค็ม ที่กองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้กำลังพลของ กกล.สุรศักดิ์มนตรี -หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25-26 และ อปท.จัดสร้างขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในด้านการเกษตรช่วงหน้าแล้ง โดยยึดตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริของในหลวงเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งรวมกันปลูกต้นไม้กินได้ และปล่อยพันธุ์น้ำ(ปลานิลจิตรลดา)จำนวน 5,000 ตัว ลงสู่ลำห้วยโดยมี พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะ มีนายธีระพล ขุนพานเพลิง นอภ.เมืองบึงกาฬ นายนิพัฒน์ ปรีศิริ นอภ.โซ่พิสัย พร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะครูนักเรียน ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ลำห้วยคลองเค็ม บ้านนาขาม ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

▪️▪️พันโทชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 พล.ร.6 กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่ ตำบลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย และ ตำบลหนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในห้วงฤดูแล้ง จะเกิดฝนทิ้งช่วง ฝนตกน้อย ดินเก็บความชื้นได้ไม่ค่อยดี ปริมาณน้ำใต้ดินมีน้อย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้มากราบ หลวงปู่ปรีดา ฉนทกโร (หลวงปู่ทุย) ขอให้ทางวัดทำการเจาะ บ่อบาดาลให้เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ในห้วงฤดูแล้ง นั้น หลวงปู่ ได้เล็งเห็นว่าการสร้างฝายชะลอน้ำจะได้ประโยชน์ทั้งกับประชาชนในพื้นที่, สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเพิ่มระบบนิเวศทางธรรมชาติสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้ประชุมหารือ กับหน่วยงานราชการ, ทหาร และ ผู้นำชุมชน ในการจัดทำฝายซะลอน้ำ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จาก กองทัพภาคที่ 2 , นพค.25 , นพค.26 , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ปรีดา ฉนทกโร (หลวงปู่ทุย) มอบงบประมาณในการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ ด้วยงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 9,495,557 บาท เริ่มลงมือก่อสร้างวันที่ 4 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 61 วัน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 100% เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง กักเก็บน้ำไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ใช้ในการเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน เพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้แก่พื้นที่โดยรอบ ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีชมภู อ.โซ่พิสัย และ ตำบลหนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ กว่า 400 ครัวเรือน เนื้อที่กว่า 4,000 ไร่ ได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำแห่งนี้

▪️▪️พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ฝ่ายแห่งนี้ได้รับเมตตาจากหลวงปู่ปรีดา ฉนทกโร (หลวงปู่ทุย) ให้สร้างขึ้นเพื่อเบาเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมอันจะส่งผลให้เกิดการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงส่งมอบเป็นมรดกต่อลูกหลานและธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ผลักดันและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป

📸ภาพ/ ข่าว: คุณมงคล เสียงใส ผู้สื่อข่าวในพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar