🔴 I จ.บึงกาฬ ประชาพิจารณ์ “เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ

▪️▪️ที่ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ “เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี” จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ และภาคประชาชนทุกอำเภอเข้าร่วมการประชาพิจารณ์จำนวนมาก

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬของเราอยู่ระหว่างการเร่งรัดพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน โดยวางแนวทางการพัฒนา คือ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ ผ่านโครงการขนาดใหญ่ หลายโครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 โครงการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ โครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงอุดรธานี-บึงกาฬ และโครงการ Land mark

▪️▪️นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปีของจังหวัดบึงกาฬนั้น ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ พร้อมทั้งนำเป้าหมายไปขับเคลื่อน ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนให้สามารถบรรลุและสำเร็จได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar