🔴จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ปี 2566 รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ ปรับทัศนคติไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก‼️

🔹🔹 วันที่ 26 พ.ค. 2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายนพดล​ จอมเพชร​ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะวิทยากร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการในวันนี้

🔹🔹นายนพดล​ จอมเพชร​ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ​กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ จัดเป็น รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ​ 50​ คน​ รวมทั้งหมด 100 คน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ทุกอำเภอ ได้สำรวจและรวบรวมราชื่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย

🔹🔹ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่​ ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ​กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬที่ 1 และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

🔹🔹 นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ขอชื่นชมพวกเราทุกคนที่มีความกล้าหาญ กล้ายอมรับความจริงว่าตนเองเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามที่ทางราชการได้กำหนดขึ้น ขอให้ทุกคนมีความอดทนและตั้งใจจริงที่จะปฎิบัติตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม ลด ละ เลิก กลับตัวกลับใจและไม่หวนกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่างๆแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้แนวคิดดีๆที่สามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

.📑ข้อมูลและ📸ภาพข่าว : สวท.บึงกาฬ 104.25


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar